Zaparowane okna s± niew±tpliwie sygna³em, ¿ew naszym otoczeniu panuje spora wilgotno¶æ. Wydaje siê, ¿e to czêsty k³opot w naszych domach. Wiele osób szuka w sieci informacji, jak dora¼nie i trwale rozwi±zaæ problem gromadz±cej siê pary na oknach. W ch³odne dni ta pocz±tkowa para, potem ju¿ zmro¿ona woda, tworzywo nieestetyczne± lodow± skorupę na szybach, co martwi sporo osób.

Czêstym domowym rachunkiem s± te¿ grzyby (ple¶ñ) na ¶cianach. Nietrudno to wi±zaæ z nadmiern± wilgotno¶ci± w powietrzu. Niechciani go¶cie pojawiaj± sie czesto w ³azienkach i kuchniach. Grzyby maj± tam najlepsze warunki do rozwoju – w poblizu nieszczelnej kanalizacji czy blisko gotuj±cych siê (i paruj±cych) potraw. W przypadku domów nieocieplonych, z nieszczelnym dachem, grzyb może byæ w³a¶ciwie w ka¿dym pomieszczeniu. Warto przy tym pamiêtać, ¿e dopiero solidn± kolonię grzybów zobaczymy na ¶cianie. Ju¿ wcze¶niej s± one w pomieszczeniu, a ich zarodniki unosz± siê w powietrzu. Skutek to nie tylko zagro¿enie nieestetycznym wygl¹dem pomieszczeñ i charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachem stêchlizny. To takze zagrozenie dla naszego zdrowia.

Ani suche, ani zbyt wilgotne, czyli jakie ma byæ powietrze w mieszkaniu?

Niejednokrotnie s³yszymy, ¿ew sezonu grzewczego sporym zagro¿eniem dla zdrowia jest takie powietrze. To ma sprzyjać infekcjom, choæby dlatego, ¿e nasze wysuszone ¶luzówki przestaj¹ pe³niæ swoje funkcje ochronne. Wiele osób ratuje siê nawil¿aczami, czy choæby mokrymi recznikami na kaloryferach, przez tylko by³o czym oddychaæ. Tymczasem wszyscy musimy zachować umiar i zdrowy rozs±dek.

– Ju¿ wilgotno¶æ w mieszkaniu powy¿ej proc. u alergika może skutkować eksperymenti dolegliwo¶ciami, choæby kaszlem. Ani za niska, ani za duza wilgoæ nie jest dla nas dobra. Zawsze zalecane przez w domu, zwłaszcza, gdy mieszkaj± w nim dzieci, utrzymywać temperaturę pokojow± ok. ul. C i wilgotno¶æ na poziomie 50 proc. – mówi Micha³ Domaszewski, lekarz rodzinny i dostarcza:

– Tylko przyj¹³em dwóch pacjentów z przewlekaj ±cym siê zapaleniem oskrzeli, którzy przyznali, ¿e maj± problem z bardzo wysok± wilgotno¶ci± w mieszkaniu. Iza³ siê grzyb na ¶cianie. Je¶li kto¶ ma alergię na grzyby, to dodatkowo pogarsza jego stan zdrowia.

Zaparowane okna, grzyb na ¶cianach – kupiæ higrometr?

Joanna Zambonelli, lekarz rodzinny, stwierdza, że ​​zdecydowanie czê¶ciej rozmawia z pacjentem o suchym ni¿ wilgotnym powietrzem w domu, a jej pacjent raczej nie maj± problemów z nadmiern± wilgocią. Wróc przeciwnie. Dlatego regularnie przypomina im o potrzebie nawil¿ania powietrza, nie tylko, przez zapobiegaæ infekcjom, ale te¿ ³agodziæ ich objawom. W przyjaznym ¶rodowisku suchy kaszel mniej mêczy itp. Zarazem lekarka potwierdziła, że ​​zbyt wilgotne powietrze w domu nie s³uży mieszkañcom, szczególnie w przypadku osób z przewlek³ymi chorobami uk³adu oddechowego czy alergiami np. na ple¶nie. Zapytana o urz±dzenie do kontrolowania wilgotno¶ci wewnętrz (higrometr), stwierdzając, że sama go nie używa, chociaż wkrótce, z ciekawości planujesz zakupy.

Najprostsze higrometry nie s± stara (20-29174247 z³). Niejednokrotnie mo¿na je kupiæ razem z termometrem do wêtrz. Pewnie nie s± potrzebny komu¶, kto po prostu widzi nadmiern± wilgoæ w swoim domu. Z drugiej strony – mo¿e siê przydaæ, by sprawdziæ, czy podjête dzia³ania zaradcze faktycznie pomog³y.

Sk±d to powszechnej wilgotno¶ci± pomieszczeñ w ostatnim czasie?

– Podejrzewam, że sporo ludzi interesu siê syndromem chorego budynku, czyli syndromem chorego budynku. W praktyce nie spotka³am pacjenta, który mia³by za sob± tak± historiê, ale sam temat zyskuje na popularno¶ci. Przoduj± w tym Ameryce. Nie znaleziono tej pory jednego czynnika, który ma bezpo¶rednio odpowiadaæ za zachowanie zdrowia ludzi w poprawie. Podejrzewa siê, ¿e przyczyn± mo¿e byæ z³ej jako¶ci powietrza, które powoduje rozwój mikroorganizmów, ale w krêgu s± te¿ materiałów budowlanych, farb, azbest itp. – mówi lekarka.

Sk±d ta wilgoæ w naszych domach?

Wilgoæ do domu czê¶ciowo nap³ywa wraz z powietrzem z zewn±trz. Gromadzi siê te¿ wewn±trz w skutek naszego działania aktywno¶ci: parowanie, gotowanie, czyszczenie, a nawet oddychanie. Oczywi¶cie, po to mamy wentylacjê, odprowadzaj¹c nadmiar wilgoci z domu. Je¶li jednak nie jest sprawna (wystarcz± zbyt szczelne okna), k³opot gotowy.

Wowczas mamy w³a¶nie:

  zaparowane oknad³ugo schn±c± pod³ogê i reczniki

 • nieprzyjemny zapach stêchlizny
  • czarne plamki pojawiające się±ce siê na ¶cianach

  Wilgoć w mieszkaniu – zapobieganie

  Utrzymanie w³a¶ciwej wilgotno¶ci pomieszczeñ nie wydaje siê zbyt wzglêdne. Należy:

  regularnie wietrzyć kanały, nawet zim± (wówczas krótko, ale intensywnie, w taki sposób , by nie wych³odziæ pomocy pomieszczeñ)dbaæ o w³a¶ciw± cyrkulacjê powietrza, choæby korzystaj±cz pozycji rozszczelnienia okien (takie ustawienie klamki, ¿e okno przepuszcza powietrze), wybieraj¹c okna z nawiewnikami (mo¿na je zamontowaæ w oknach)

 • mieæ ods³oniête kratki wentylacyjne
 • kontrolowaæ dro¿no¶æ kana³ów wentylacyjnych i rynien

  Oczywi¶cie, trudno o tym my¶leæ przy trzaskaj±cych mrozach. Te dzia³ania mog± te¿ nie wystarczaæ w normalnie, ich ¶ciany, pod³ogi i strop nie s± dopływu przed gromadzeniem siê wilgoci.

  Bardzo wa¿ne jest w³a¶ciwie ogrzewania pomieszczeñ. Bez sprawnej termoizolacji wilgoæ wdziera siê z zewn±trz i do¶æ szybko mamy problem z zagrzybieniem pomieszczeñ.

  Grzyby dodatkowe wymagaj± profesjonalnego usuwania (nie da siê ich po prostu zamalowaæ). Dora¼nie ponoæ pomagaj± osuszacze powietrza. To, oczywi¶cie, nie rozwi±¿e trwale problemu, ao takim domu trudno powiedzieæ, ¿e jestm schronieniem.

  29174247Czytaj dalej… %%custom_html1%%