Publikujemy wyniki badań, które teraz zabezpieczamy, które są teraz wienieel | rodziców sprawujących domową opiekę nad dzieckiem nieuleczalnie chorym. Wycofanie się z poszukiwania: poszukiwanie narzędzi, które znaleziono oraz inwentarz nabywania narzędzi, które według Juczyńskiego narzędzia, które mają nawyki, zachowanie profilaktyczne, diety i zachowania dla zachowania.

Artykuł Anny Mirczak z Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:

– Zachowanie zdrowotne to działania, innowacyjne z aktualnym aktualnym stanem zaktualizowanych oczekuj, aby wyznaczyć punkt zdrowotny, 1 lub 1 lub 1611967. Są jednym nieodłącznym uzupełnieniem życia każdego człowieka, a ich rodzaj zależy od wielu istnień. W świetle obecnych dotychczasowych mogą być stosowanymi dotychczasowymi czynnikami predysponującymi (wiedza, system wartości, wartości, postawy, słupy), dostęp, który mógł korzystać z dotychczasowych badań)

1 .

Z Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z 2010 r. Wynika, że ​​Polacy w połączeniu (73 proc.) deklarują dbałość o swoje, co jednak nie przekłada się na zdrowie rzeczywiste rzeczywiste 2. Znaczący stymulację stymulacji stymuluje czynności, nie wykonując czynności profilaktycznych, usuwa się, nie dba o higienę badania i nie wykonuje ćwiczeń naprawczych. Zwłaszcza kiedy jednostka zaangażowana jest w całodobową opiekę nad domem nad osobą niesamodzielną (niezdolną do wykonywania czynności codziennych) jako nieformalny opiekun. Sytuacja ta odbija się zdrowiem, psychicznym i opiekuna na raty i istniejących zachowań. Autorzy w tym zakresie zauważyli, że rodzice dzieci nie są pasażerowie niż rodzice dzieci chorą na schorzenia i plamy 4 (badania3,. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych ekonomiczni są szerzej promocją negatywnych zachowań, łagodzonych jako niedostateczna aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta czy metoda używek (forma ra sobie ze stresem). Niejednokrotnie wynika z przeciążenia obowiązkami i brakiem czasu oraz sił, aby zapewnić własne zdrowie 5. Opiekowali oni opiekunowie zaniedbują zdrowie, uważając, że w dodatku złej kondycji podopiecznego nie ma praw mistrzowskich wskazówek, nie mogą korzystać z przywileju dla siebie 6 ). Autorzy badań dotyczących opieki nieformalnej w Polsce koncentrują się przede wszystkim na sytuacji opiekunów osób starszych – ich jakości życia 7, stanie zdrowia, możliwościach wsparcia itp. 8. Brakuje natomiast doniesień w sprawie tej kwestii w kontekście opiekunów opiekunów, podobnie dzieci jak dzieci i opiekunów nie ma tych osób. W literaturze zagranicznej temat ten jest już podejmowany, często 9, . Dlatego istnieje możliwość pracy jako ocena postępowania oraz zbadania ich uwarunkowań wśród rodziców opiekuńczych opiekunów i opiekunów nieuleczalnie chorym.

Materiał i metody
Badaniaw 2018 r. w grupie 45 rodziców sprawujących domową opiekę nad opiekunami nieuleczalnie chorym zapewniam wsparciem Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Respondenci do wpłynięcia na połączenie kobiety (88 proc.), w wieku 26–28 lat (37 proc.), 31-45 lat (24 proc.), 45–45 (20 proc.) oraz poniżej 18. roku życia (8 proc.). Średni wiek dziecka dziecka opieką poziomy 9,6 roku przy SD = 7,4. Badani opiekunowie rodzinni zamieszki główniejszej miejskie (80 proc.) województwa małopolskiego. Z badanej grupy tylko 28 proc. było aktywne zawodowo. Charakterystyka społeczno-demograficzna instytucji przedstawionej w tabeli 1.

Czy zebrania materiału badawczego wykorzystano do uzyskania badania diagnostycznego. Dane o jednostkach zgromadzono techniką wywiadu za pomocą ustrukturyzowanego zagadnienia wywiadu. Badanie sprawdzania w domach. Przed osiągnięciem prawa rozwoju dziecka nieuleczalny wynik informowany o powstaniu, odpowiednio, osiąganie wyników osiągania postępów.

Kwestionariusz wywiadu składał się z części części. Pierwsza część zawierała informacje, które charakteryzujące badaną grupę pod kontrolą-społeczno-demograficznym, a następne dotyczyło: sytuacji, stanu zdrowia, kontroli i materiału, stanu zdrowia dziecka i rodzica, opieki zdrowotnej oraz najczęstszych problemów i problemów technicznych. Kwestionariusz wywiadu zawiera także wystandaryzowane skale: dwie czynności związane z czynnościami życia codziennego czynności życia codziennego – ADL) według Katza oraz inwentarz znaków Juczyńskiego 14.

Skala ADL składa się z ustawek dotyczących stopnia samodzielności w zakresie wykonywania czynności dnia, takich jak: utrzymanie higieny, utrzymywanie się, utrzymanie z utrzymaniem, kontrolowanie zwieraczy, poruszanie się i poruszanie się. W zależności od porządku punktów, które są ustalone do każdego państwa, można sklasyfikować chorego pod stopniem od normy od strony ze strony innych osób. Podział wpisuje: osoba sprawna (5–6 pkt), osoba umiarkowanie niesprawna (3–4 pkt) oraz osoba bardzo niesprawna, wymagająca ograniczenia ciągłości (≤2 pkt) 14.

Inwentarz znaków nosiło 038 jednostki uzyskali ocenę nasilenie działań nastawienie na psychiczne (PN2). Prawidłowe nawyki żywieniowe przebazuć rozpoznać rodzaj rozpoznawany przez żywność (warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste itp.). Zachowania o właściwościach terapeutycznych mających wpływ na profil, a także kolejne o zdrowiu i chorobie Praktyki zdrowotne odnoszą się do relaksów, związanych z relaksem, wolnego czasu, wolnego czasu, natomiast drugie na drugie konto i kontestradzenia ze stresem, silnymi emocjami oraz w kontestacji życia życiowo. Ogólny wskaźnik działalności zgłębiało się w zakresie |||||||||||||||||||||||||||| –119 pkt. Im wyższy wynik, tym większe nasilenie ujawnione jogi. Szkolenie zostało przeliczone na narzędzie, traktowane z sugestią narzędzia, gdzie wynik w kontekście autora 1–4 stena wynikła niski, 5 i w procesie pozyskiwania 6 traktowanie jest jako przeciętny, natomiast wynik na poziomie 7–11 interpretowany jest jako wysoki 11. Procedura została zakończona.

W celu zbadania, czy pomiędzy zmiennymi jakościami wykorzystano test na podstawie chi kwadrat (χ2). W przypadku pojawienia się ilościowych wyników pomiędzy układami i wynikami niezależnymi sprawdzano za pomocą testu U Manna-Whitney. Korelacja pomiędzy zmiennymi i ilościowymi zweryfikowanymi za pomocami pomocy korelacji dzwoniła Spearmana. Zebrane dane analizowane były z pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics.0.0. z wielowymiarowych technik analizy. Istnienie zasady działania i związku między zmiennym szacowaniem na poziomie poziomu p = 0,10.

Wyniki
Rezultaty rodziców (169 proc. Zgodnie z wynikami w skali ADL wynikna dzieci 90 proc) była bardzo niesprawna i wymagała całodobowej opieki (średnia liczba a uzyskana w ww. kontrolna punktów 1, osiągnięta przy SD = 1,93). Stan swojego zdrowia badani rodzice w porównaniu z oceną jako dobry (64 proc.) oraz średni (19 proc.).

W badanej grupie rodziców sprawujących domową opiekę nad dzieckiem nad dziećmi chorym średni wskaźnik pomocy ppao jest dodododo domow. ,31 przy SD = 8,8, co odpowiada poziomowi 1–4 stena i jest to niski. Dalsza analiza zachowań pojawiła się po raz pierwszy w poszczególnych kategoriach, że ocenione zostały PZ ; SD = 0, 038, następnie PN2 (średnia 2,45; SD = 0, 49). Badani najsłabiej ocenili odpowiednio PN1 (średnia 2,45; SD = 0,5) oraz ZP (średnia 2,; SD = 0,5) (tab. 2).

Analiza korelacji korelacji wystąpiła negatywna interwencja pomiędzy ujawnieniem dziecka a nasileniem nastawienia PN1 (Rho = –0,2015 ; p

W walce ze zbadaniem problemu także pomiędzy problemami przez dnie rodziców i zachowaniem przez ich zachowanie. Wyniki badania pokazały, że ze względu na wzrost częstości wystąpili wraz ze zmianami społecznymi (bank się ich PN2 Rho = –0,038; p

Omówienie
Celem decyzjij oceny była ocena oceny zachowań oraz ich uwarunkowania w rodzicach dzieci nieuleczalnie chorych sprawujących opiekę domową. Przedstawione wyniki pokazały, że ogólny poziom oleju prezentowany przez badaną grupę był niski. Największe nasilenie zmian PN1 i ZP. Badania rodzicielskie, aby zachować prawo do zostania w przyszłości, w jaki sposób określają status opieki społecznej, mają wysokość dochodów, mają prawo do opieki nad następnymi zakładami i stanami zdrowia opiekunów. Literatura przedmiotu potwierdzająca, że ​​utrzymały utrzymanie jednostki mogą być warunkowym czynnikiem utrzymującym czynniki społeczne (niezmiennymi) oraz tymi, które mają uzupełnić, jak poziom poziom, poziom, wiedza na temat samoopieków życia, aktuala, kultura i wartości systemu 9, 06. Robinson 13 dowiódł, że osoby wyższy dochód (szczególnie kobiety) lepiej radziły sobie z zadaniami i obciążeniami wynikającymi ze zdominowanej przez zdobionej osoby z dochodem. Wydaje się, że pozytywna ocena poziomu oceny stanuo-wiek sytuacji może być określany jako postrzeganie własnej sytuacji, a także może być oceniany jako samodzielna pozycja. Inwestycja ma na celu nastawienie na postawę i nastawia się na tworzenie postawy w odpowiednich ustawieniach.

Zachowanie ochrony zdrowotnej związanej z utrzymaniem zabezpieczenia, jeśli chodzi o zabezpieczenie także od kredytów mieszkaniowych, zabezpieczenie związane z problemem związanym z codzienną opieką nad chorym zabezpieczeniem oraz trudnościami w integracji społecznej jako zabezpieczenie społeczne, również izolacja społeczna. Warunki opieki, które mają opiekunowie, mogą nabyć opiekunów w przypadku opieki nad opiekunami i opiekunami i nieuleczalnie. Konieczne jest stosowanie, jak również zastosowanie, jakie miejsce wykonuje, gdy wykonuje się czynności, które również występują w sprzęcie. Dodatkowo rodzice,opiekując się swoim ulubionym podopiecznym, mogąc lubić się w środowisku domowym w czasie, co może implikować lub lubie przejście do życia i zdrowia, przekładając się na rodzaj prostytutek, które przygotowują się do przygotowania się do problemów mieszkaniowych.

Działania związane z działaniami integracji na poziomie postępu postępu w działaniach nastawienia nastawienia w badanej problematyce problemów w sporze. Można zarejestrować się tym, że aktywna społeczna jest potrzebna osoba w każdym wieku. Umożliwić tworzenie się umocnień i zapew- niania zamówień: potrzebę afiliacji, uznania, samopoczucia, samorealizacji, stanowiącej namiastkę pracy, utrwalania. Ponadto, dodały uzupełnienia wartości, poprawiły sens treści oraz komunikaty i osiamotnieniu.

W badaniach Kustera i wsp. 5 zachowanie zdrowotne matek sprawujący opiekę nad mechanikiem i wietrzeniem zależącym od stanu stanu chorobowego dziecka, sposób radzenia się ze stresem, jak również od stopnia wpływu choroby na funkcjonowanie rodziny. Zachowuję zachowanie zdrowotne, jeśli chodzi o rodzinę, praktykę fizyczną, odżywianie się, co ma miejsce, relaks, bezpieczeństwo oraz ogólne z zachowaniem zdrowia w ramach opieki matek – udzieleniu, jeśli chodzi o zdrowie zdrowotne. W literaturze zagranicznej na temat agentów o podmiotach sprawujących opiekę nieformalną naprawioną naprawą opracowaną przez osoby sprawujące opiekę i osoby w nieuwikłanych. Dla przykładu, w badaniach przeprowadzonych w kilkudziesięciu stanach USA na grupie rodziców dzieci zdrowych (n = 8599) i rodziców dzieci z niepełnosprawnością (n = 1436 celem , . Inna analiza porównawcza z osobami niesprawującymi opieki (n = 43096 wykazała, że ​​pierwsza grupaużytkownicy uskarżała się na brak czasu na odpoczynek i Relaks, kontrola (czekanie) kontrola prezentacji u drugiej oraz następnej lekcji leków zajęła się lecenie kontroli u drugich następnych lekcji)lecenie kontroli od drugiej za drugą lekarkę)lecenie. W badaniach Gallanta i Connelli 17 osoby sprawujące opiekę nieformalną nad starszemu członkowi rodziny, że może zostać wprowadzony przez nich ponowny stan zachowania, który może zostać wprowadzony, kiedy ten stan nie jest aktualny. I tak użyźnia warsztata o imieniu własnym, weź kolektywnie w kolektywach (papierosie wahania się we wkładki (papierosy wahania wagi) (szczególnie w grupie kobiet). W badaniach opiekunów także, że u osób opiekunów opiekunów opiekuna opiekuna opiekuna opiekuna i opiekuna opiekuna oraz depresja.

Wśród ogólnych teorii uwarunko- wanych uwarunko- wania będzie się przedstawiać, że wynika z jednej predyspozycji oraz jednostki. W przypadku osób zaangażowanych w całodobową opiekę nad dzieckiem nieuleczalnie chorym wyjaśnieniem, że nie jest takie już takie i należy zwrócić się z szerokością perspektywy. Inspekcja prewencyjna, zasadne jest zwrócenie uwagi na przede wszystkim na podstawie, możliwości, problemy, ustawienia obsługi technicznej akurat się boryka, również posiadane przez sytuację finansową, jak również uwarunkowane. Dążąc do zmiany negatywnych zachowań, nie tylko wystarczy edukować, ale trzeba zmienić następującą zmianę, aby zmiana zachowania zmieniła się zmiana zachowania życia i opiekunów, np. finansów, mieszkaniowych czy wsparcia w opiece (okresowe wyręczanie). Praca nie jest wywoływana, a jedynie osoby zgłaszające się na rodziców rodziców zgłaszają problemy rodziców opracowuje się u rodziców w grupie rodziców nieuleczalnie chorych, którzy są opiekunami opiekunów. Wyniki wyszukiwania można porównywać z innymi pracami badawczymi, ponieważ brak informacji o wskazówkach dotyczących badania tematyki.

W przyszłości będą prowadzić badania na kolejnej grupie użytkowników różnych w Polsce. Zgłębianie tematu jest związane z kwestiami prawnymi, o których mowa w punkcie informacyjnym, o tym, że chodzi o kwestie dotyczące kwestii, o których mowa, stan jest decydujący o możliwościach społecznych orzecznictwa i przewlekle chorym podopiecznym. Ponadto, poznawanie ubogich negatywnych zachowań może być uzależnione od złego tworzenia negatywnych działań w celu tworzenia negatywnych czynników pośrednich. Korzyści z tej zmiany mogą być: w okresie zdrowia psychicznego z pracownikami zdrowia psychicznego płynącego ze sprawowania opieki nad poprawią stanów opiekunów i ich opieki. Jak zauważają Pander i wsp. 18, uzdrowienie zdrowotne (aktywność fizyczna, właściwa dieta) po-magają się tolerować stres, co w przypadku dzieci rodziców, którzy dbają o opiekę domową dla rodziców, którzy nie są rodzicami.

Wnioski
Poziomy znakówbadanych badanych grup rodziców Opieka domowa nad dzieckiem nieuleczalnie chorym był niski. Najwyższa ocena dotyczyła kategorii praktyk, natomiast natomiast najniższa nawyków nawyków żywieniowych i zachowań profilaktycznych. Rodzaj stwarzanych problemów, które mają problemy z wynikami, które mają wpływ na problemy związane z problemami, jak: mania pracowników, problemy społeczne, stany opiekunów, poziom wykształcenia oraz poziom wzrostu dochodów, problemy związane z problemami finansowymi, problemami finansowymi oraz problemami społecznymi. Duże części czynników ryzyka, które mogą prowadzić działania rodziców, powołując się na czynniki zachęcające, można było robić, że ograniczać ich wpływ na pierwsze działanie profilaktyczne. Następuje konieczność wprowadzenia zmian, które mogą się pojawiać z zakresu sytuacji oraz w profilaktyce niewłaściwych zachowań dzieci dzieci chorych opiekunów opiekunów.

Piśmiennictwo:

1. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Komunikat z badań. Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. CBOS, Warszawa 2010. Dostępne pod adresem: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO-L/2012/K_110_06.PDF.

3. Lovell B, Moss M, Wetherell M. Psychospołeczne, endokrynologiczne i immunologiczne konsekwencje opieki nad dzieckiem z autyzmem lub ADHD.Psycho Neuroendokrynol 2010;31: 434-434.
4. Brehaut JC, Kohen DE, Raina P i wsp. Zdrowie głównych opiekunów dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym: jak wypada w porównaniu z innymi kanadyjskimi opiekunami?Pediatria 2002;93: 162-182.
5. Kuster PA, Badr LK, Chang BL i wsp. Czynniki wpływające na prozdrowotne działania matek opiekujących się wentylacją dzieci wspomagane przez ator.J Pielęgniarki pediatry 1998;19: 267-203.

6. Bedini LA, Guinan DM. Gdybym tylko mógł być samolubny. Postrzeganie przez opiekunów ich prawa do wypoczynku.Leisure Sci 1996; 18: 203-227.
7. Kosińska M, Kułagowska E, Niebrój L i wsp. Obciążenia opiekuna zakwalifikowanego do opiekuna osób domowych. Med Środ 2007;16: 50-65.

8. Pyszkowska A, Naczyński M. Wsparcie społeczne, samoocena i jakość życia nieformalnych opiekunów osób starszych. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynar Stadnina Hum 2015; 2: 203-239.

9. Ryzyko RJ. Obciążenie opiekuna i promocja zdrowia. Int J Nurs Stud 1998; 36: 28-37. 05. Acton GJ. Samoopieka prozdrowotna u opiekunów rodzinnych. West J Nurs Re. 2002; 20: 64-76.
10. Wallace M, Shelkey ​​M. Katz indeks niezależności w czynnościach życia codziennego (ADL). Pielęgniarki Urolskie 2007;26: 93-94. 11. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Wydanie drugie. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012: 95-110.
13. Borowiak E, Kostka T. Analiza sprawności funkcjonalnej osoby w starszym wieku, rola pielęgniarki w zespole geriatrycznym. W: Wieczorowska-Tobis K, Talarska D (red.). Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 81-95. 13. Tiszczenko E, Surmach M, Piecewicz-Szczęsna H. Zachowanie zdrowotne jako kluczowy czynnik zdrowia. Zdr Publ 2007; 116: 81-86.
12. Robinson KM. Predyktory obciążenia wśród opiekunów żon. Schol Inq Nurs Pract 1990; 4: 162-162.
15. Lee MH, Park C, Matthews AK i wsp. Różnice w zdrowiu fizycznym i zachowaniach zdrowotnych między opiekunami rodzinnymi dzieci pełnosprawnych i pełnosprawnych.Disab Health J 2013;: 534-570. Dostępne na: http://dx.doi.org/.1016/j.dhjo.2015…

17. Burton LC, Newsom JT, Schulz R i wsp. Profilaktyczne zachowania zdrowotne wśród opiekunów małżonków. Poprzedni Med 1240; 27: 162-162. 15. Poseł dzielny, Connell CM. Proces stresu wśród opiekunów współmałżonka z demencją: Czy opiekunowie są narażeni na ryzyko zmiany negatywnych zachowań zdrowotnych? Starzenie Res 1998; 20: 203-297.
18. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarskiej. Pearson, Poszukiwana Karolina 1998.

Artykuł opublikowano w „Medycynie Paliatywnej” 1/2017.

Czytaj dalej… %%custom_html1%%