17..29 01:

Przeziebienie w ci±ży mo¿e przysz³ej mamie utrudnione codzienne funkcjonowanie. Bior±c uwagê, ¿e ¿e leki w tej sytuacji nie wolno stosowaæ bez zrzekania, pozostaj± domach na walkę z chorob±. Sprawdzimy, jak poradzić sobie z przeziębieniem w ciąży.