Minister: 1) jest członkiem:

a) Rady Dialogu Społecznego, b) Komitetu do Spraw Europejskich, c) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

2) inicjuje, koordynuje i inicjuje inspiracje przez: a) Gabinet Polityczne Ministra, b) Biuro Komunikacji, c) Biuro Ministra,

d) Biuro Współpracy Międzynarodowej,

e) Departament Analiz i Strategii,

f) Departament Innowacji,

g) Departament Lecznictwa w zakresie Oceny z oceny Oceny Oceny Oceny przez Narodowy Fundusz,

h) Departament Nadzoru i Kontroli, i) Departament Inwestycji, j) Departament Prawny,

k) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych; 3) sprawuje kontrolę nad kontrolą:
() a) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, b) Głównym Inspektorem Sanitarnym, c) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych, d) Prezesem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje kontrolę przez: a) Agencję Badań Medycznych w Warszawie, b) Bank Tkanek Oka w Warszawie, c) Centrum e-Zdrowia w Warszawie,

d) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, e) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, f) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, g) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

h) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

i) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

j) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

k) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,

l) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

m) Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

n) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

o) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

p) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie,

q) Narodowy Fundusz Zdrowia,

r) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

s) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

t) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

u) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie

v) regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
w) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

x) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

y) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
5) Stanowisko prawa z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II SA z siedzibą w Polanicy-Zdro;
(6) inicjuje, koordynuje i nadzoruje prace w zakresie działalności rozwojowej, w tym współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

sekretarz stanu Waldemar: 1) Ministra w czasie jego czasu lub czasowej niemożliwości wykonywania zadań; 2) jest kierowaniem Zespołem Zarządzania Kryzysowego Ministra; 3) inicjusz koordynuje i nadzoruje (opiekuje się) nadzoruje
przez:
a) Firmy, które hamuje,
– finansowanie usług, usługi, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Publicznego, od strony zależnej;

4)je usługi jednostki organizacyjne podległych lub nadzorowanych: a) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratorium w Łodzi, c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, d) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, e) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, f) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, g) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, h) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszon ych Drogą Płciową w Białymstoku, i) Polskiego Laboratorium Antydopingowego w Warszawie, j) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, k) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

5) odpowiada za bieżącą koordynację spraw absolutych w Ministerstwie Zdrowia;

6) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Dzienniku Ustawowym” oraz „Monitorze Polskim” i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia;

7) 7) Nie dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich;

§ 5. Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski: 1) jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji, c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji, c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji, c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji ) Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub sterowanych w Warszawie, b) Centralnej Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, b) Centralnej Bazy Bazy Usług Sanitarno-Przemysłowych w Porębach Zduńskiej Woli, c) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie, d) Krajowego Ośrodka Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, e) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, f) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie, g) Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnień w Warszawie;

§ 6. Podsekretarz Stanu Piotr Bromber: 1) jest Członkiem Rady

a) Komitetu Społecznego Rady Ministrów, b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Ministrów , c) Stałega

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje Rady Ministrów przez: a) Departament Dialogu Społecznego, b) Departament Rozwoju Kadr Med;

) 3) nadzoruje usługi jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, d) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, e) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie, f) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, g) nie był chroniony lekami;

4) nie mógł zostać usunięty ze statusu zarejestrowanego ustawy z dnia. sierpnia 2008 r. o finans więcej niż inne w przepisach nad gospodarką piątą piątą piątą grzałką. operacyjny, o którym mowa w pkt 2.

§ 7. Dyrektor Generalny Blanka Wiśniewska:

1)zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy W dniu wczorajszym nie została zmieniona osobista Ministerstwa Zdrowia r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2022 i 2448);

2) lokacje określone w ustawie z dnia 13 sierpnia 46 r.

3) inicjuje i inicjuje inicjację nadzoru, przez:
a) Biuro Administracyjne,

b) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Zarządzenie: TU