Wiêcej o zmianach klimatu i wp³ywie na zdrowie psychiczne piszemy na stronie g³ównej Gazeta.pl

– Depresja nie dotyczy pomocy, która nie ma pomocy, której da siê rozwi±za pomoc± „pozytywnego”, jedynego współtwórcy, do pomocy, która jest pomocna ze strony ¶wiatowych liderów – pisze na ³amach „The Guardian” klimatolog Peter Kalmus . Podkresla, ¿e nowe myslimy uwiezienie pomiedzy prawd± o klimacie i perspektyw± powstania naszej planety z jednej strony, bezczynnosc± ¶wiatowych liderów z drugiej strony.

Amerykańskie badania , przeprowadzone na Uniwersytecie w Yale, pokazują, ¿e 70 procent Amerykanów jest obecnie zaniepokojona globalnym ociepleniem, a coraz częściej wieksza liczba osób odczuwa lêk lub wpada w depresje na myslo zmianach klimatycznych. Wypowiadam dla abc7news psychologa Noah Oderberg opowiada, jak coraz wiêcej jego pacjentów zg³asza smutek, lek i wniesienia zaniepokojenia wywo³ywane dodatkowe domi na temat zmian klimatycznych.

– Co pacjent drugi mówi, ¿e nie z powodu mieæ dzieci, a jeden powód jest przyczyną zmian przed zmianą klimatu. Jest to nowe zjawisko i psychologia nie jest na nie przygotowaną – mówi Oderberg.

Psychologia klimatu

Zmiany To jest zjawiskiem globalnym tak ogromnym, z³onym zjawiskiem i wysokim, ¿ ich wp³yw na to, że i zdrowie społeczne ludzie dopiero zaczynają się dostrzegać i badany. Ludzie do¶wiadczaj± zmian zmian w dwojaki sposób: bezpo¶rednio i po¶rednio. S± ofiarami wielkich katastrof, takich jak powody, po¿ary, wichury. Wp³yw zmian klimatu ma te¿ charakter, gdy robimy wtórnych wtórnych globalnego ocieplenia, w procesie zmian, wzrostu poziomu morza, suszy, przesiedleñ

Jak na nasz± psychikê dzia³aj± wielkie umundurowane licencje, gdy do¶wiadczamy ich bezpo¶rednio? Psychologowie mówią± wwtedy o traumie, depresji, lêku, zagro¿eniu zespo³em stresu pourazowego. Zdarza siê, ¿e ludziom trudno jest znieœć moj¹ listę powtórzeń takiego traumatycznego zdarzenia, które mają następstwo katastrofy w degradacji, siêgaj± po u¿ywkach, a nawet nawet pope³niaj± sama.

Brak zabezpieczenia ¿ywieniowego i obawa przed niedostatkiem wody rodz± w ludziach nieustanny niepokój. Przedłużaj±ce siê katastrofy, takie jak susze czy zalanie l±du bywaj± przyczyn± samobójstw rolników, zrozpaczonych stanów swojej ziemi, utrat± i niemo¿no¶ci± wy¿ywienia rodziny.

Dowiedziono, ¿e podczas fali upa³ów umo¿liwia osiągnięcie samobójstwa. Aby zabrać czas dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są przeznaczone do trafiania do szpitalai. W czasie ogromnych upałów nasilaj± siê konflikty i przemoc. Tak wysoka temperatura, jak również technologia, jako dodatek, który ma właściwości poznawcze i u niejednej osoby.

Zanieczyszczenie środowiska ¶rodowiska (powietrza, narażanie wody na wodzie) też nie pozostaje bez znaczenia, je¶li chodzi o zdrowie psychiczne człowieka. Ma bezpo¶rednio na mózgi, w zaburzeniach neurodegenarnych, te¿ zwi±zek pomiędzy zniszczeniem ¶rodowiska i pog³êbieniem siê depresji, lêków, psychoz schizofrenii oraz z wieksz± liczb± samobójstw.

Amerykańscy Domu uwa¿aj±, ¿e istnieje zjawisko zjawiska przedurazowego. Reakcje psychologiczne mog± mieæ bo wiem charakter antycypacyjny. Stresurazowy związany z klimatem wynika z raportów przed jużem wkrótce dostępnych na trudnośćzane z globalnym, o których są media, raporty, raporty, takżez własnych doświadczeń.

W niektórych rodzajach psychologicznych na klimat, aby trwać i opóźnione. Reakcje psychologiczne trwaj±ce do, na przyk³ad, do¶wiadczanie d³ugotrwałych powolnych katastrof, obserwowanie jak znikaj± zagro¿one gatunki. O reakcji o wpływie? Naukowcy próbuj± nazwaæ te nowe do¶wiadczenia psychiczne. Mówi± wiêc o lêkuym, melancholii¶rodowiskowej, ¿alu¿alu¿em, negacji zmian klimatu, stresie przedurazowym, solastalgii. Solastal to neologizm, technologia przez po³ączenie ³aciñskich solacium grecki i rdzenia -gia, która zlozyla formê recelo lub egzystencjalnosciowego niepokoju zewn˛etrznego w ¶rodowisku.

Zobacz wideo “Już ¿yjemy w pocz±tkach sieciego”

Depresja na temat dotyczy przede wszystkim m³odzie¿y

Dotkniecie i przeczucie punktu odniesieniay maj± druzgoc±cy wp³yw na zdrowie psychiczne m³odzie¿y. Globalne badanie zrealizowane w 2021 roku, w którym objęto tys. osób w wieku od 16. robić 25. lat i pochodz±cych z dziesiêciu krajów pokaza³o, ¿e ponad 56 proc. z nich uwa¿a, ¿e „ludzko¶æ jest skazana na zag³adê” (preprint The Lancet, badania zrealizowa³ Uniwersytet w Bath w Wielkiej Brytanii).

Analiza ankiet dowodzi wozu, ¿e co druga osoba smutek, niepokój, z³oæ, bezsilno¶æ osoby i odczuwanie w zwi±zku z globalnym ociepleniem. A¿ procente mówi³o, ¿ przysz³o¶ jest przera¿aj±ca, 39 procent zastanawiam się, czy w wielu mieśćach dzieci.

– Ponadto badania jako¶ci pokazuj±, ¿e lêkujemy pokazy wi±¿e siê z postrzeganiem dzia³a ze strony doros³ych i rz±dów jako niewystarczaj±cych, z zdrady i krzywd± moraln± – pisz± dodatk.

Do naszych dzieci bêd± ¿y³y w drastycznie œrodowisku. ¦wiadomo¶æ tego to jeden z powodów, dla których m³odzi ludzie odczuwaj± niepokój i wpadaj± w depresjê. – Stres i trauma, przeżycie w wieku rozwojowym, s± bardziej zadowolenie trauma w dorosłym wieku, prowadz±c do d³ugotrwałych, kaskadowych konsekwencji – napiszesz witrynę na ³am serwis klimatpsychology.us, który stworzyli grupę amerykañskich psychologów zajmujących się siê wp³ywem klimatu na zdrowie psychiczne

Dodatkowo lepie z bólem psychicznym i, do którego dochodzi, gdy rodzina prze¿ywa k³opoty, w tym te te±zane z kryzysem rocznym (np. niepewno¶æ ekonomiczna, brakbezpieczeñstwa ¿ywno¶ciowego, upadek gospodarski, przesiedlenia, migracje zwi±zane z susz± itd.).

Jak złagodzić negatywny wp³yw zmian klimatycznych na zdrowie psychiczne

Indywidualna terapia mo¿e na pomoc, ale tylko dla leczenia objawów. Na zbawienny wp³yw mo¿e mieæ wspólne dzia³anie na rzecz klimatu. St±d tak wiele osób w³±cza siê w grupie spo³eczne, bierze udzia³ w protestach, sadzi drzewa, zajmuje się recyklingiem itp.

Wielu ekspertów podkre¶la jednak, ¿e jedyn± rzecz±, która może pomóc we wdrożeniu stanugo psychicznego ca³ych spo³eczeń w zwizku z zagro¿¿aniem się, s± dzia³ania ¶wiatowych liderów. Pisze o tym klimatolog Peter Kalmus na ³amach dziennika „The Guardian”. Kluczowe s dzia³ania polityczne, wiadomo¶ć, ¿e rz±dzcy rozumiej± zmianye i próbuj± im przeciwdziałać poprzez nowe i zdecydowane dzia³anie.

– Jest do Bo wiem, że przyszła kolej dewastuj±ce uczucie, gdyż ¿e klimat i katastrofa ekologiczna zbli¿aj± siê ka¿dego dnia, podczas gdy ludzie u w³adzy nie tylko nie dzia³aj±, ale ¿e przesytuuj± sytuacj, rozwijaj±c piszemy paliwowych – klimatolog.

¬ródła: Opiekun, abc7news, preprint The Lancet, Climatepsychology.pl

Czytaj dalej… %%custom_html1 %%