older woman at rainy window

Każdy, kto zna katar sienny, rozumie, że pogoda wpływa na objawy ze strony układu oddechowego. Jednak wiele skutków pogody dla funkcji układu oddechowego pozostaje niejasnych. Jednym z pytań bez odpowiedzi jest zakres, w jakim burze wpływają na ludzi z przewlekłą chorobą płuc, w szczególności na rodzaj wpływający na sposób, w jaki powietrze wlatuje i wychodzi z płuc. Te „obturacyjne choroby płuc” charakteryzują się problemami ze zwężeniem dróg oddechowych. Najczęstszymi obturacyjnymi chorobami płuc są astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Dwa główne typy POChP to przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc.

Obturacyjne choroby płuc dotykają około 10% populacji USA i odpowiadają za ponad dużą część hospitalizacji i zgonów. Rzeczywiście, POChP jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów wśród dorosłych Amerykanów.

W badaniu zbadano związek między burzami a POChP, objawy astmy

W niedawnym artykule opublikowanym w JAMA Internal Medicine , naukowcy przeanalizowali roszczenia Medicare z 1999 do 2012 w celu zbadania, czy burze doprowadziły do ​​zwiększenia liczby wizyt na izbach przyjęć związanych z chorobami układu oddechowego u pacjentów z obturacyjną chorobą płuc. Badanie obejmowało 46, 581, 214 pacjenci w wieku powyżej 65 lat kto miał 22,118, 934 wizyty na izbach przyjęć z powodu dolegliwości oddechowych. Obturacyjną chorobę płuc rozpoznano u 43. 6% pacjentów, w tym astmę (10. 5%), POChP (26. 5%) oraz skojarzoną astmę i POChP (6,6%).

Naukowcy wykorzystali dane meteorologiczne z USA National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) w celu określenia dat wystąpienia burz. Baza danych NOAA obejmuje kontynentalne Stany Zjednoczone i zawiera dane odnoszące się konkretnie do burz: prędkość wiatru, wyładowania atmosferyczne, opady i temperatura. Obejmuje również informacje na temat pyłków i typowych zanieczyszczeń powietrza, w tym małych cząstek stałych (mniej niż 10 milimetrów średnicy), dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ozon i tlenek węgla.

Analiza wykazała, że ​​w okresie burz z piorunami częściej odwiedzano pogotowie osób z obturacyjną chorobą płuc zwłaszcza dzień przed burzą. Co ciekawe, nie było różnic między różnymi typami obturacyjnej choroby płuc. W porównaniu ze zwykłą liczbą wizyt na izbach przyjęć, u osób z astmą odnotowano wzrost o 1,1%, podczas gdy u pacjentów z POChP i POChP oraz astmą – 1,2% w dniu poprzedzającym burzę. Naukowcy obliczyli, że na każdy milion beneficjentów Medicare przypadało od 22 do 34 dodatkowe wizyty na izbie przyjęć dla pacjentów z obturacyjną chorobą płuc w ciągu trzech dni przed i po burzy. To zostało przetłumaczone na dodatkowy 52, 000 wizyty na izbach przyjęć.

Dlaczego objawy mogą się nasilać podczas burzy?

Autorzy szukali możliwych przyczyn nasilenia się objawów podczas burzowej pogody. Okazało się, że wyższe stężenie drobnego pyłu zawieszonego przed burzami korelowało ze zwiększoną liczbą wizyt na izbach przyjęć. Poziomy pyłków i innych zanieczyszczeń powietrza zmieniły się dopiero po przejściu burz, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że czynniki te były odpowiedzialne za nasilenie objawów ze strony układu oddechowego.

Odkrycia te różnią się od innych raportów wpływ burz na astmę i POChP, które wykazały, że wpływ przeciągów i deszczu na pyłki może nasilać objawy u pacjentów, u których na chorobę płuc wpływają alergie (głównie astmatycy). W jeszcze innych badaniach stwierdzono, że zmiany stężenia dwutlenku siarki w znacznym stopniu przyczyniają się do nasilenia objawów POChP podczas burz. W tym momencie pozostaje niejasne, który z tych możliwych czynników ma największy wpływ na nasilenie objawów ze strony układu oddechowego.

To sprawia, że ​​bardzo trudno jest wiedzieć, w jaki sposób, a nawet czy pacjenci mogliby uniknąć problemów z ich choroba płuc podczas burz. Biorąc jednak pod uwagę, że autorzy stwierdzili wzrost we wszystkich grupach pacjentów z obturacyjną chorobą płuc, uzasadnione jest, aby osoby z POChP, astmą lub POChP i astmą były świadome, że ich objawy mogą nasilać się podczas burzy.

Metody badania miały zalety i ograniczenia

Wykorzystanie dużej bazy danych Medicare umożliwiło tym badaczom zidentyfikowanie niewielkich, ale potencjalnie istotnych klinicznie efektów, które można było przeoczyć z mniejszymi grupami pacjentów. Baza danych Medicare zapewniała również dostęp do rzeczywistych danych pacjentów.

Jednak badanie to miało istotne ograniczenia. Pacjenci byli wszędzie 65 i mogli nie być reprezentatywni dla większości pacjentów z astmą, którzy są zazwyczaj dużo młodsi. Również wykorzystanie diagnoz zidentyfikowanych na rachunkach szpitalnych nie pozwoliło badaczom na zbadanie jednolitej grupy pacjentów z wąsko zdefiniowaną diagnozą. Posiadanie bardzo różnych pacjentów w tej samej grupie diagnostycznej utrudniłoby jednoznaczne skorelowanie określonych czynników z nasilonymi objawami. Ponadto w tym badaniu nie ustalono, czy burze miały podobny wpływ na pacjentów z nieobturacyjnymi chorobami płuc, takimi jak idiopatyczne zwłóknienie płuc i nadwrażliwe zapalenie płuc.

Zmiana klimatu może zapowiadać więcej zaostrzeń objawów u osób z astmą i POChP

Jednym ze skutków zmiany klimatu jest wzrost liczby i nasilenia burz. Wraz ze zmianą klimatu pacjenci z chorobami płuc będą prawdopodobnie częściej doświadczać poważnego pogorszenia objawów wymagających wizyt na izbie przyjęć. Zwiększyłoby to zarówno obciążenie chorobami u tych pacjentów, jak i zwiększyłoby stres w naszym systemie opieki zdrowotnej.